ജസ്റ്റിസ് പി എസ് ആന്റണി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ജസ്റ്റിസ് പി എസ് ആന്റണി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമർപ്പിക്കുന്നു.