ജില്ലാ തല ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ജില്ലാ തല ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു – 5th June 2017