ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ സംയോജിത ധനകാര്യ മാനേജ്‌മെന്റ്റ് സംവിധാനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ സംയോജിത ധനകാര്യ മാനേജ്‌മെന്റ്റ് സംവിധാനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു