തലശ്ശേരി എൻജിനിയറിങ് കോളേജ് അക്കാദമിക്ക് ബ്ലോക്ക് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

തലശ്ശേരി എൻജിനിയറിങ് കോളേജ് അക്കാദമിക്ക് ബ്ലോക്ക് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു