തലശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ 150ആം വാർഷികാഘോഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

തലശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ 150ആം വാർഷികാഘോഷം ജനുവരി 2ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.