തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോസിറ്റി ലോഞ്ച്

രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോസിറ്റി ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ചു