ദുരന്തനിവാരണ സെൽ മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു

ദുരന്തനിവാരണ സെൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സന്ദർശിച്ചു