ധർമടം നിയോജക മണ്ഡലം വികസന ശിൽപശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

ധർമടം നിയോജക മണ്ഡലം വികസന ശിൽപശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തു.