ധർമ്മടത്തെ MLA ഓഫീസിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

ധർമ്മടത്തെ MLA ഓഫീസിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു – 12th April 2017