നബാർഡ് ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു

നബാർഡ് ചെയർമാൻ ഹർഷകുമാർ ഭൻവാല മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു- 22nd ഫെബ്രുവരി 2017