നബാർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെമിനാർ 2017-18 മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

നബാർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെമിനാർ 2017-18 മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു