നാണിച്ചറിക്കടവ് പാലം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

നാണിച്ചറിക്കടവ് പാലം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു – 12th April 2017