നീതി ആയോഗ് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

നീതി ആയോഗ് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 14th June 2017