ന്യൂസ് 18 കേരള മലയാളി ഓഫ് ദ ഇയര്‍ അവാര്‍ഡ്

ന്യൂസ് 18 കേരള മലയാളി ഓഫ് ദ ഇയര്‍ അവാര്‍ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി