പട്ടികവർഗ്ഗ കലാമേള മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

പട്ടികവർഗ്ഗ കലാമേള മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു