പദ്ധതിരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നു

പദ്ധതിരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നു at 7th April 2017