പുതുവൈപ്പിലെ സമരക്കാരോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

പുതുവൈപ്പിലെ സമരക്കാരോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 21st June 2017