പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു.