ബധിരർക്കുള്ള ജഗതി വി എച് എസ് സ്‌കൂളിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

ബധിരർക്കുള്ള ജഗതി വി എച് എസ് സ്‌കൂളിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 30th March 2017