മഴക്കെടുതി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം

മഴക്കെടുതി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതലയോഗം