മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയും പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

ഡിസംബർ 26ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയും പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു