മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മൂന്നാർ ഭൂപ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മൂന്നാർ ഭൂപ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു – 7th May 2017