മുഖ്യമന്ത്രി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നൽകുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി സി രാധാകൃഷ്ണന് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നൽകുന്നു