മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കാണുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി ഡിസംബർ 26ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കാണുന്നു