മുഖ്യമന്ത്രി തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

മുഖ്യമന്ത്രി തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ – 12th June 2017