മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാർവ്വതി പുത്തനാർ സന്ദർശിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ ജലപാത നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാർവ്വതി പുത്തനാർ സന്ദർശിച്ചു.