മുഖ്യമന്ത്രി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സൗജന്യ ഉപകരണ വിതരണം ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് ജനുവരി 2ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സൗജന്യ ഉപകരണ വിതരണം ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു