മുഖ്യമന്ത്രി മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭവനപദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭവനപദ്ധതി ജനുവരി 4ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.