മുഖ്യമന്ത്രി മെഡെക്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡെക്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു