മുഖ്യമന്ത്രി യൂത്ത് കമ്മീഷൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി ഡിസംബർ 26ന് യൂത്ത് കമ്മീഷൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു