മുഖ്യമന്ത്രി വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു