മുഖ്യമന്ത്രി വിഴിഞ്ഞത്തെത്തി: ദുരിതാശ്വാസം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെത്തി ദുരിതാശ്വാസം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി