മുഖ്യമന്ത്രി സതേൺ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി ജനുവരി 10ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് സതേൺ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു