മുഖ്യമന്ത്രി 27ആമത് സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി 27ആമത് സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.