മുഖ്യമന്ത്രി 28ആമത് AIBEA സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

മുഖ്യമന്ത്രി ജനുവരി 10ന് 28ആമത് AIBEA സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു