മുണ്ടേരി സ്‌കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നു

മുണ്ടേരി സ്‌കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നു