മുൻ MLA ഇ ചന്ദ്രശേഖരനെ ആദരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

കേരളനിയമസഭയുടെ അറുപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ MLA ഇ ചന്ദ്രശേഖരനെ ആദരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 25th April 2017