മോഹൻലാലിനൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി

ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം പരിപാടിക്കിടെ മോഹൻലാലിനൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി