യു എ ഇ യിൽ നിന്നെത്തിച്ച ഈന്തപ്പഴം കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

യു എ ഇ യിൽ നിന്നെത്തിച്ച ഈന്തപ്പഴം സാമൂഹികവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 26th May 2017