യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ റിസര്‍ച്ച് ആന്‍റ് ഇന്നവേഷന്‍ പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ റിസര്‍ച്ച് ആന്‍റ് ഇന്നവേഷന്‍ പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു