രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശി രാഞ്ചോഡ് ലാലും കുടുംബവും നന്ദി അറിയിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ

രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശി രാഞ്ചോഡ് ലാലും കുടുംബവും ശിശുക്ഷേമ സമിതി പ്രവർത്തകരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നന്ദി അറിയിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ