ലോക കേരള സഭ ഉദ്ഘാടനം

ലോക കേരള സഭയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു