ലോക ബഹിരാകാശ വാരാഘോഷം

ലോക ബഹിരാകാശ വാരാഘോഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.