ലോക രക്തദാതാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

ലോക രക്തദാതാ ദിനാചരണത്തിന്റെയും ബ്‌ളഡ് മൊബൈല്‍ ബസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു