വരൾച്ച വിലയിരുത്താനായി കളക്റ്റര്മാരും വകുപ്പ്തല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിഡിയോ കോൺഫെറെൻസ് നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

വരൾച്ച വിലയിരുത്താനായി കളക്റ്റര്മാരും വകുപ്പ്തല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിഡിയോ കോൺഫെറെൻസ് നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി