വിദ്യാർത്ഥി പാർലമെന്റേറിയൻമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പാർലമെന്റേറിയൻമാരായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ചേംബറിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു…