വിവാരാവകാശ നിയമം 2005 എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

വിവാരാവകാശ നിയമം 2005 എന്ന വിഷയത്തിൽ വി ജെ ടി ഹാളിൽ നടന്ന സെമിനാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു