ശബരിമല വികസനപദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം

ശബരിമല വികസനപദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു