ശുചീകരണയജ്ഞം ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

ശുചീകരണയജ്ഞം ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – at 26th June 2017