സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ പ്രദർശനവും സമ്മേളനവും മുഖയാമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ പ്രദർശനവും സമ്മേളനവും മുഖയാമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു